نتیجه تصویری برای پاییز

 

پاییز غم داره  

تو رو کم داره   

از وقتی رفتی       

چشام نم داره      

     

ادامه در نشر آینده