/ 2 نظر / 25 بازدید
شوریده

پیش از تو من میروم و پیش از من یاد و خاطره ام . زمسنان است در بهار...

رویاابراهیم نژاد

سلام پروین جان.مرسی از گل هایی که تو "ما چند نفر"برام گذاشتی. نوشته های کوتاه خودت هم زیباست. در پناه حق دوست نادیده .[گل][گل][گل]