رقص های تو

شبیه شادی ریخته شده در شیشه ای که می رقصد،

تو آنچنان به رقص در آمده ای !

من خوب غنج های دلت را می شناسم

خوب خوشی های دلت را می دیدم -

وقتی درازکشِ قهرِ چشمانِ خودم بودم .از شعرهای چاپ نشده " پاییز های ناگفته "
/ 0 نظر / 10 بازدید